คำร้องทั่วไป
 
เขียนที่ :
สำนักงานเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
ตำบลบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 
   
 
เรื่อง
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางสะพานน้อย
         ตามที่ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว ** อายุ ปี **อยู่บ้านเลขที่ ** ถนน หมู่ที่ **ตำบลบางสะพานน้อย  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เบอร์โทรศัพท์ ** อีเมล์
   
   
ขอยื่นคำร้องเรื่อง **
   
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 
เอกสารประกอบ1: **:
เอกสารประกอบ2: **:
เอกสารประกอบ3: :
อื่นๆ :
อื่นๆ:
 
รหัสส่งข้อมูล :